Privacy Verklaring & Wettelijke bepalingen

Dit is de privacy verklaring van Steven Vandenabeele. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij de gegevens, rechtstreeks en onrechtstreeks, ontvangen.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw privacy is belangrijk. Daarom zal Steven Vandenabeele enkel en alleen de strikt noodzakelijke gegevens bijhouden. Steven Vandenabeele kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres- en/of facturatie-gegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw BTW-nummer

Hoe we uw gegevens verzamelen

Steven Vandenabeele kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Steven Vandenabeele, en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt bij een contactname (formulier, mail, telefoon, inschrijving nieuwsbrief, ...) of bezoek van de website.

Waarom uw gegevens nodig zijn

Steven Vandenabeele verwerkt uw persoonsgegevens om contact (mail, telelefoon, ...) met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Steven Vandenabeele uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit de gebruikelijke dienstverlening (opleidingen, workshops, coaching, lezingen, opvolgingen op één van de voorgaande trajecten).

Steven Vandenabeele deelt ook regelmatig nieuwsbrieven over onderwerpen die zich binnen zijn expertise bevinden.

Bewaartijd van de gegevens

Steven Vandenabeele bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van informatie

Steven Vandenabeele verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met uitzondering van de wettelijke verplichtingen, kan u desgewenst vooraf melden dat elke overdracht aan derden eerst met u moet worden afgetoetst. Verder verbindt Steven Vandenabeele zich ertoe om uw gegevens alleen voor eigen gebruik aan te wenden.

Websitebezoek

Op de website van Steven Vandenabeele worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Steven Vandenabeele gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

De volgende websites worden beheerd door Steven Vandenabeele:

Google Analytics

Steven Vandenabeele maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Steven Vandenabeele te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Steven Vandenabeele heeft hier geen invloed op.

Steven Vandenabeele heeft Google geen toestemming gegeven om via Steven Vandenabeele verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Teamleader

Steven Vandenabeele maakt gebruik van Teamleader voor de opvolging van prospecten, klanten en opdrachten, alsook het factureren van overeengekomen diensten.

Voor meer informatie, gelieve de privacy verklaring van Teamleader te raadplegen.

Mailchimp

Steven Vandenabeele maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van informatieve nieuwsbrieven. De bijgehouden informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Abonnees van deze nieuwsbrief kunnen zich ten alle tijde vrijwillig in- en uitschrijven, alsook hun voorkeuren aanpassen.

Voor meer informatie, gelieve de privacy verklaring van Mailchimp te raadplegen.

Facebook pagina

Steven Vandenabeele maakt gebruik van een Facebook pagina om zijn volgers te informeren over het reilen en zeilen en nuttige tips binnen zijn expertise. De Facebook gebruiker kan ten alle tijde stoppen met het volgen van de Facebook pagina.

Voor meer informatie, gelieve de privacy verklaring van Facebook te raadplegen.

Uw gegeven inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar steven.vandenabeele@rion-consult.be. Steven Vandenabeele zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, binnen de wettelijk bepaalde termijn.

Beveiliging van uw gegevens

Steven Vandenabeele neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Steven Vandenabeele maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Daarnaast maakt Steven Vandenabeele gebruik van cloud-applicaties die, op hun beurt, onderhevig zijn aan de GDPR-wetgeving en gepaste maatregelen hebben ondernomen om in regel te zijn met de wetgeving.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Steven Vandenabeele verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Steven Vandenabeele.

Steven Vandenabeele is als volgt te bereiken:

Adres: Ter Zwaanhoek 36, 8400 Oostende, België

Ondernemingsnummer: BE0818.099.285

Telefoon: 0476 34 39 02

E-mailadres: steven.vandenabeele@rion-consult.be


Aansprakelijkheid

Steven Vandenabeele en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Steven Vandenabeele en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Steven Vandenabeele is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Steven Vandenabeele gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Steven Vandenabeele of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Steven Vandenabeele is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Copyright - auteursrechten.

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie., mits ze voldoen aan de diensten en waarden van Steven Vandenabeele. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privé-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere website ook een link leggen naar deze website of naar individuele pagina's uit de website. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld.